Vedtekter

Vedtekter for Sparebankstiftelsen Helgeland
Stiftet 20.12.2010

 

1 Alminnelige bestemmelser

§ 1-1 Firma og forretningskontor

Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen Helgeland.
Stiftelsens forretningskontor er i Rana kommune.

§ 1-2 Formål

Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Helgeland.

Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning.

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i SpareBank 1 Helgeland.

Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i SpareBank 1 Helgeland og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Helgelandregionen. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

§ 1-3 Stiftelsens kapital

Stiftelsen opprettes med 12.099.598 egenkapitalbevis pålydende kr. 50,- i SpareBank 1 Helgeland og et kontantbeløp på kr. 5.000.000,-.
Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr. 280.000.000.-.

Stiftelsen kan motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. Beslutning om at slike midler skal tillegges grunnkapitalen treffes av generalforsamlingen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

§ 1-4 Langsiktig eierskap

Stiftelsen skal ha en eierandel i SpareBank 1 Helgeland som utgjør 25 % eller mer av bankens utstedte eierandelskapital.

§ 1-5 Utstedelse av egenkapitalbevis og opptak av lån

Stiftelsen kan utstede egenkapitalbevis og oppta lån i samsvar med de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelsene.

2. Stiftelsens organer

§ 2-1 Organene

Stiftelsen skal ha generalforsamling, styre og valgkomité.
I tillegg kan stiftelsen ansette en daglig leder.

§ 2-2 Valg av generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal bestå av 12 medlemmer og 6 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i SpareBank 1 Helgeland som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Innskytere i SpareBank 1 Helgeland skal velge 10 medlemmer og 4 varamedlemmer. Medlemmene velges av og blant innskytere som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i SpareBank 1 Helgeland med bostedsadresse i Nordland over et bestemt beløp som fastsettes av styret i stiftelsen. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.

Av de ti faste medlemmene valgt av innskyterne i SpareBank 1 Helgeland skal minst ett medlem ha bostedsadresse på Sør-Helgeland (kommunene Brønnøy, Sømna, Bindal, Vega og Vevelstad), ett medlem skal ha bostedsadresse i HALD-regionen (kommunene Alstahaug, Leirfjord, Herøy og Dønna), ett medlem skal ha bostedsadresse på Midt-Helgeland (kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal) og to medlemmer skal ha bostedsadresse på Nord-Helgeland (kommunene Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Træna og Rødøy).

Rana kommune velger 1 medlem med 1 personlig varamedlem. Vefsn kommune velger 1 medlem med 1 personlig varamedlem.

Generalforsamlingen velger blant sine medlemmer en valgkomite bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem. Generalforsamlingens leder skal være leder av valgkomiteen. Valgkomiteen innstiller på innskytervalgte kandidater til generalforsamlingen, generalforsamlingens leder og nestleder, styret – herunder styrets leder, samt medlemmer og varamedlem til valgkomiteen. Valgkomiteen innstiller på godtgjørelse til styre, generalforsamling og valgkomité. Valgkomiteens medlemmer og varamedlem velges for to år av gangen. Gjenvalg kan finne sted.

Valget organiseres av styret i stiftelsen. Styret kan gi nærmere regler om annonsering og gjennomføring av valgene, herunder om valgene skal gjennomføres som elektroniske valg.

Generalforsamlingen velges for 4 år. Varamedlemmer valgt av innskytere skal velges for 2 år. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av april måned. Gjenvalg kan finne sted.

Innskyterne velger hvert år 2 henholdsvis 3 nye medlemmer av generalforsamlingen, samt 2 varamedlemmer. Første ordinære generalforsamling hvor det skal gjennomføres valg er i 2012. 2 innskytervalgte medlemmer vil da være på valg. Det avgjøres ved loddtrekning blant de som har tjenestegjort lengst hvilke medlemmer som skal uttre.

Generalforsamlingen velger årlig sin leder og nestleder. Valg av medlemmer eller varamedlemmer av generalforsamlingen skal skje innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning. Medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 Helgeland. Inntrer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, trer varamedlemmet inn i vedkommendes sted. Dersom det er varamedlemmet som rammes, bortfaller vedkommende varamedlem.

§ 2-3 Avholdelse av generalforsamling

Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen avholdes der stiftelsen har forretningskontor eller annet sted på Helgeland. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

 1. Valg av styremedlemmer
 2. Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer
 3. Valg av medlemmer til valgkomité iht. § 2-2 og fastsetting av instruks for valgkomiteens arbeid
 4. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse
 5. Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet
 6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning
 7. Beslutte gransking
 8.  Beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret
 9. Beslutte etter forslag fra styret, anvendelse av årets overskudd, herunder hvor stor del av årets overskudd som skal anvendes til gaveformål
 10. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen som saksforberedende, rådgivende eller besluttende organ.I tillegg skal generalforsamlingen etter forslag fra styret behandle og avgjøre:
 11. Endring av stiftelsens vedtekter
 12. Fastsette retningslinjer for stiftelsens gavepolitikk
 13. Avhendelse av egenkapitalbevis i Sparebank1 Helgeland som ble tilført stiftelsen ved opprettelsen etter § 1-3
 14. Forvaltning av stiftelsens midler gjennom samtykke til omdanning av SpareBank 1 Helgeland til aksjebank/allmennaksjebank, fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av SpareBank 1 Helgelands virksomhet
 15. Oppløsing av stiftelsenI tillegg skal generalforsamlingen få seg forelagt og godkjenne:
 16. Styrets årlige plan for kapitalforvaltning, jfr. § 2-5

Generalforsamlingen innkalles av styret. Ved kjent forfall innkalles varamedlemmer.

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller minst 2 medlemmer av generalforsamlingen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne.

Innkalling til generalforsamling skal angi tid og sted for møtet, og de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Innkalling til ordinær generalforsamling skal sendes senest 14 dager før generalforsamlingen. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal kunngjøres senest 7 dager før generalforsamlingen om ikke en lengre frist følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Et medlem har rett til å få behandlet en sak meldt skriftlig til styret innen én uke før møtet i generalforsamlingen holdes.

Hvert enkelt medlem av generalforsamlingen har én stemme i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede. En beslutning av generalforsamlingen krever simpelt flertall av de avgitte stemmer om ikke annet er fastsatt i lov eller vedtekter.

Beslutninger som nevnt i punkt 11 til 14 krever tilslutning fra minst 2/3 av samtlige medlemmer av generalforsamlingen. Beslutning om oppløsing og om å endre vedtektene skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.

Styrets leder skal møte på generalforsamlingen. Styrets øvrige medlemmer og daglig leder har møterett.

Det føres protokoll over forhandlingene. Protokollen skal underskrives av møtelederen og to andre personer som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende.

§ 2-4 Styret

Stiftelsen skal ha et styre på 5 medlemmer og 1 varamedlem.

Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning og disse vedtekter.

Styrets medlemmer, herunder styrets leder, velges av generalforsamlingen for to år av gangen. I første periode tjenestegjør 2 medlemmer i 1 år. Varamedlem velges av generalforsamlingen for ett år av gangen. Gjenvalg kan finne sted.

Styrets nestleder velges av styret for ett år av gangen. Gjenvalg kan finne sted.

Sammensetningen av styret skal reflektere sammensetningen av de grupper som har stemmerett på generalforsamlingen. Medlemmer og varamedlemmer av styret skal tilfredsstille de krav som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Medlemmer og varamedlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 Helgeland eller et annet selskap i samme konsern som SpareBank 1 Helgeland. Inntrer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, trer varamedlemmet inn i vedkommendes sted dersom det er oppnevnt varamedlemmer, ellers foretas suppleringsvalg. Dersom det er varamedlemmet som rammes, bortfaller vedkommende varamedlem.

§ 2-5 Forvaltningen av stiftelsens midler

Styret forvalter stiftelsens midler eller fastsetter nærmere retningslinjer for dette.

Styret skal legge til rette for periodiske møter med SpareBank 1 Helgeland, slik at styret til enhver tid er oppdatert på bankens strategier og kapitalbehov. Styret skal ut ifra dette utarbeide en årlig plan over forvaltningen av stiftelsens midler som skal ivareta stiftelsens målsetting om å delta i kapitalutvidelser for å ivareta sine eierinteresser, herunder sikre opprettholde en forholdsmessig eierandel etter § 3-1. Planen legges frem for generalforsamlingen for godkjennelse, jfr. § 2-3 punkt 15.

Styret skal for øvrig påse at stiftelsens midler forvaltes i tråd med stiftelsens formål, jfr. § 1-2, og at virksomheten utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler og stiftelsens vedtekter.

§ 2-6 Disponering av stiftelsens midler

Styret forestår utdeling av gaver innenfor de rammer som er truffet av generalforsamlingen om anvendelse av årets overskudd. Styret kan overlate til generalforsamlingen å treffe beslutning om utdeling til enkelte gaveformål.

§ 2-7 Styrets saksbehandling

Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og beretning skal behandles i møte. Daglig leder skal møte i styremøtene.

Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med rimelig frist.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene, og ved kjent forfall deres eventuelle varamedlemmer, så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for. Er styrets leder ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen.

§ 2-8 Inhabilitet

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Et styremedlem kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når vedkommende eller noen nærstående har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når vedkommende i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. Ved offentlig stilling eller verv er vedkommende likevel ikke inhabil i saker som gjelder disponering av midler til fordel for det offentlige.

§ 2-9 Representasjon utad

Styrets leder eller to av styrets medlemmer i fellesskap tegner stiftelsens firma. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.

§ 2-10 Daglig leder

Styret kan ansette en daglig leder. Dersom omfanget av de oppgaver som tilligger den daglige ledelse tilsier det, kan styret i stedet inngå oppdragsavtale med person eller selskap om utøvelse av oppgavene som daglig leder.

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal effektuere de utdelinger stiftelsen foretar, og sørge for at det blir allment kjent at midlene stammer fra Sparebankstiftelsen Helgeland. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskaper er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 Helgeland eller et annet selskap i samme konsern som SpareBank 1 Helgeland.

3 Andre bestemmelser

§ 3-1 Anvendelse av årsoverskudd – dekning av underskudd

Stiftelsens overskudd skal anvendes i overensstemmelse med stiftelsens formål, jfr. § 1-2 innen de rammer som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Stiftelsen skal forvalte sine midler på en slik måte at stiftelsen kan ivareta sine eierinteresser i SpareBank 1 Helgeland og videreføre sparebanktradisjoner, herunder delta i fremtidige kapitalutvidelser i SpareBank 1 Helgeland slik at stiftelsen kan opprettholde en forholdsmessig eierandel i SpareBank 1 Helgeland som svarer til grunnkapitalens forholdsmessige eierandel ved opprettelsen. Vederlag som oppnås ved realisasjon av egenkapitalbevis som ikke inngår i grunnkapitalen etter § 1-3 og § 1-4, skal disponeres slik at denne målsetning til enhver tid kan oppfylles. Kapitalforvaltningen skal ellers i samsvar med styrets årsplan etter § 2-5, innrettes slik at stiftelsen skal ha tilstrekkelige likvide midler til å delta i kapitalutvidelser.

Underskudd, etter styrets disponeringer, dekkes først av fri egenkapital, dernest av grunnkapitalen.

§ 3-2 Anvendelse av stiftelsens midler ved oppløsning av stiftelsen

Ved oppløsning skal stiftelsens midler gå til fremme av sparebankvirksomhet etter nærmere bestemmelser vedtatt av generalforsamlingen. Som sparebankvirksomhet regnes i denne forbindelse også fremme av SpareBank 1 Helgelands virksomhet.

Beslutning om anvendelse av stiftelsens midler ved oppløsning skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.


Disse vedtektene er vedtatt av Styret i Helgeland Sparebank den 16. desember 2010 etter fullmakt gitt av forstanderskapet 26. oktober 2010. Vedtatt av Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland i møte 13. april 2011, 11. april 2012, 22. april 2015, 26. april 2018, 17. juni 2020, 22. april 2021, 27. april 2022

Etter fullmakt fra Finansdepartementet er disse vedtektene godkjent av Finanstilsynet den 21. desember 2010, 20. mai 2011, 15. august 2015, 26. april 2018