Forvalter av egenkapitalbevis i Helgeland Sparebank

Sparebankstiftelsen Helgeland ble opprettet av SpareBank 1 Helgeland (da Helgeland Sparebank) 21. desember 2010 med formål å forvalte egenkapitalbevisene som ble tilført ved opprettelsen.

Sparebankstiftelsen Helgeland skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Helgeland, videreføre sparebanktradisjoner og sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Helgelandsregionen. Stiftelsen vil av sitt overskudd utdele utbyttemidler i form av gaver til allmennyttige formål.

Stiftelsens eierandel i SpareBank 1 Helgeland skal utgjøre minimum 25% av bankens utstedte eierandelskapital.

Stiftelsens kapital ved opprettelsen var 12.099.598 egenkapitalbevis pålydende NOK 50,- i SpareBank 1 Helgeland.

Dette utgjorde 65% av bankens utstedte eierandelskapital.

I løpet av 2014 har stiftelsen redusert sin eierandel i banken og denne utgjør i dag 35,2% av bankens utstedte eierandelskapital.

De midlene som ble frigjort ved nedsalget er plassert i aksje- og obligasjonsfond med moderat risiko – dette i samsvar med vedtektenes forutsetninger om forvaltning av stiftelsens kapital.

Oppdatert 22. april 2021