Gavepolitikk

Stiftelsens bakgrunn og formål

 • Forvalte den kapital som ble tilført ved opprettelsen.
 • Fremme sparebankvirksomheten.
 • Utøve et stabilt og langsiktig eierskap i SpareBank 1 Helgeland.
 • Sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud på Helgeland.
 • Utdele en rimelig andel av stiftelsens avkastning i form av gaver til allmennyttige formål.

Stiftelsens tildelingspolitikk

 • Stiftelsen skal gjennom sine tildelingen bidra til å realisere og støtte positive samfunnsprosjekter på Helgeland.
 • Gavetildelingene skal primært knytte seg til tiltak innenfor kultur og historie, idrett og fysisk aktivitet, humanitære formål, tettsteds- og byutviklingstiltak, kompetanse, utdanning og forskning samt unntaksvis også helsetiltak og generelle næringsutviklingstiltak.
 • Ved gavetildeling skal det ses hen til Helgelandstiftelsens og Helgelandsfondets gavepolitikk.
 • Gaver skal normalt bare gis til frivillige organisasjoner eller foretak uten økonomisk formål som har allmennyttig formål. Gaver kan også gis til offentlige institusjoner eller foretak så langt institusjonen og tiltaket fyller vilkårene i stiftelsens gavepolitikk.
 • Gavetildeling skal normalt konsentreres om utvalgte og kapitalkrevende prosjekt.

Kriterier for tildeling

 • Gaver skal gis til mottaker som i sin virksomhet favner bredest mulig.
 • Gaver skal gis til formål som har langsiktig effekt.
 • Gaver skal bidra til trivsel og vekst på Helgeland.
 • Gaver kan gjerne bidra til å utløse andre gaver eller åpne for finansielle løsninger som ellers ikke ville blitt realisert.

Saksbehandlingen

 • Søknad sendes til Sparebankstiftelsen Helgeland.
 • Søknad kan også fremmes gjennom kontorene til SpareBank 1 Helgeland.
 • Tildeling besluttes av stiftelsens styre.
 • Utbetaling foretas når totalfinansiering er dokumentert.
 • Tildelinger følges opp med revisjon og kontroll.

April 2021