Gavepolitikk

Stiftelsens bakgrunn og formål

• Forvalte den kapital som ble tilført ved opprettelsen
• Fremme sparebankvirksomheten
• Utøve et stabilt og langsiktig eierskap i Helgeland Sparebank
• Sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud på Helgeland
• Utdele utbyttemidler i form av gaver til allmennyttige formål

Stiftelsens tildelingspolitikk

• Stiftelsen skal gjennom sine tildelinger bidra til utvikling på Helgeland
• Ved gavetildeling skal det ses hen til HelgelandStiftelsens og Helgelandsfondets gavepolitikk
• Gavetildeling skal normalt konsentreres om utvalgte og kapitalkrevende prosjekt
• For å ivareta de punkter som nevnt over kan gavetildeling enkelte år utstå

Kriterier for tildeling

• Gave skal gis til mottaker som i sin virksomhet favner bredest mulig
• Gave skal gis til formål som har langsiktig effekt
• Gave skal bidra til trivsel og vekst på Helgeland
• Gave kan gjerne bidra til å utløse andre gaver eller åpne for finansielle løsninger som ellers ikke ville blitt realisert
• Gave bør minimum beløpe seg til NOK 1 mill
• Gave kan i helt spesielle tilfeller gis viktige kulturarrangement som sponsorstøtte

Saksbehandlingen

• Søknad sendes til Sparebankstiftelsen Helgeland
• Søknad kan også fremmes gjennom Helgeland Sparebanks kontor
• Tildeling besluttes av stiftelsens styre
• Utbetaling foretas når totalfinansiering er dokumentert
• Tildelinger følges opp med revisjon og kontroll

Oktober 2013