www.sparebankstiftelsen-helgeland.no Hovedside Fr. 24. feb. 2017

 
 
 

Valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland

Innskytere i Helgeland Sparebank velger medlemmer og varamedlemmer til Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland iht. stiftelsens vedtekter § 2-2. Valg skjer på valgdager og foregår elektronisk i dagene 9. - 26. februar 2017. Selve valget foregår via bankens hjemmeside på internett. Innskytere som ikke har tilgang til internett eller ikke har BankID, kan avgi stemme i bankens lokaler i samme periode.

 

Det skal velges 3 medlemmer for perioden 2017/2020 og 4 varamedlemmer for 2017.

Medlemmene velges for fire år, mens varamedlemmene velges for ett år.

 

Oversikt over nåværende medlemmer og varamedlemmer til Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland,

samt hvem som er på valg.

 

VALGKOMITEENS INNSTILLING

Valgkomiteens innstilling finner du her.

 

STEMMERETT

Innskytere i Helgeland Sparebank som har, og i de siste seks måneder har hatt, et innskudd i banken på minst 500 kroner og som er myndige, kan delta i valget. Innskyterne må i tillegg ha bostedsadresse i Nordland fylke.

 

Det kan også stemmes ved fullmektig. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter. 

 

Som medlemmer og varamedlemmer kan innskyterne bare velge myndige, personlige innskytere, som har stemmerett i samsvar med ovenstående. Disse er også pliktige til å motta valg.

 

Mo i Rana, den 26. januar 2017

Aino Olaisen

generalforsamlingens leder

 

 

Sparebankstiftelsen Helgeland

 

Sparebankstiftelsen Helgeland vil bidra til en positiv utvikling for Helgeland og for oss som bor og arbeider her. Dette vil vi gjøre ved å bidra til at Helgeland Sparebank kan drive en sunn og kraftfull bankvirksomhet til beste for sine kunder - og ved at stiftelsen kan utdele gaver til allmennyttige formål.

 

Stiftelsens midler er sikret for Helgeland ”for all fremtid”.

 

 

 

Free DHTML scripts provided by Dynamic Drive

© Sparebankstiftelsen Helgeland
web: info helgeland